TEA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

POTANSİYEL/MEVCUT İŞORTAĞI, DANIŞMAN, TEDARİKÇİ, ACENTE

ŞAHIS ŞİRKETİ /SERMAYE ŞİRKETİ GERÇEK KİŞİ HİSSEDARI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DUMLUPINAT BULVARI NO:266B/111 ÇANKAYA / ANKARA adresinde mukim TEA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.teatechs.com web adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından ve/veya Şirket nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili Şirket birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Şirket’te toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından Amaçlar kapsamında yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik danışmanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, ve kanunen yetkili kamu/özel kurumlara aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, yazılı olarak (elektronik posta kanalı da dahil) iş birliği kurulması, icabında Şirketimiz lehine teminat alınması, sözleşme süreçlerinin yönetimi, risk değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, performans ve verimliliğin takibi, memnuniyet ve bağlılığın artırılması, eğitim, toplantı, seyahat ve benzeri organizasyon veya etkinliklerin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, gerektiğinde anket süreçlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak icrası, dava, icra takibi gibi hukuki süreçlerin yürütülmesi ile kanunen yetkili kurumlara bilgi/belge sağlanması ve her türlü resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, posta ve kargo yöntemiyle iş birliği kurulması, icabında Şirketimiz lehine teminat alınması, risk değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi sözleşme süreçlerinin yönetimi, eğitim, toplantı, seyahat ve benzeri organizasyon veya etkinliklerin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, dava veya icra takibi ile diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi ile hukuki yükümlülükler uyarınca yetkili kişi veya kuruluşlara bilgi/belge verilmesi ve her türlü resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, açık internet kaynakları kanalı ve/veya yöntemiyle risk değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla, telefon / çağrı merkezi kanalıyla (yöntemiyle) iş birliği kurulması ve dava veya icra takibi ile diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla, Şirket mobil uygulamaları yöntemiyle iş birliği kurulması, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amaçlarıyla, Şirket internet sitesi kanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, amacıyla, Şirket iletişim platformları kanalıyla (yöntemiyle) anket sürecinin yürütülmesi ve muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Şirket danışmanları, tedarikçileri, iş ortakları kanallarıyla (yöntemleriyle) iş birliği kurulması, icabında teminat alınması, ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi ve faks kanallarıyla (yöntemleriyle) iş birliği kurulması amacıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları mevzuatta belirtilen hukuki sebepler kapsamında toplanabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.tbs.arppha.com/tr/iletisim adresinden ulaşabileceğiniz iletişim formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

ÇEREZ POLİTİKASI
Çerez (cookie) nedir?

Çerez, internet sitesinden kullanıcının en verimli şekilde fayda sağlayabilmesi adına site ziyaret edildiğinde tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyalarıdır.

Kullanım amaçları:

Çerezler ile elde edilen veriler, istatistiksel analizler ile internet sitesinin işlevselliğini arttırmak yoluyla verilen hizmeti geliştirmek ve internet sitesinin ve kullanıcıların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler yalnızca sistemin kullanıcıyı tanıma ve ziyaretlerini takip etme amacıyla kaydedilmektedir. Herhangi bir kişisel veri çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır. Şirket tarafından toplanan çerez verileri 1 yıl boyunca kaydedilmekte ve süre bitiminde otomatik olarak ortadan kaldırılmakta/silinmektedir.

Çerezlerin tümünü ya da bazılarını kullanıcının engellemesini sağlayan ayarları kullanılan tarayıcı aracılığıyla kapatmak mümkündür.

İşbu metni kabul etmekle birlikte; Ekibiz'in internet sitesinden tüm özellikleriyle faydalanabilmeniz için topladığı çerezleri ve çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz."

TEA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Potansiyel/Mevcut iş Ortağı, danışmanları, tedarikçileri, Şahıs Şirketi /Sermaye Şirketi Gerçek Kişi Hissedarı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda, aşağıdaki Açık Rıza Metnini ve site kullanım şartlarını kabul ettiğimi beyan ediyorum.

 

TEA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

 

Kredi risk yönetimi süreçlerinde kullanılan raporlar dahil kişisel verilerimin, Potansiyel/Mevcut iş Ortağı, danışmanları, tedarikçileri, Şahıs Şirketi /Sermaye Şirketi Gerçek Kişi Hissedarı seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, kredi risk değerlendirmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ile Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

özel nitelikli kişisel verilerimin, Potansiyel/Mevcut iş Ortağı, danışmanları, tedarikçileri, Şahıs Şirketi /Sermaye Şirketi Gerçek Kişi Hissedarı seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, kredi risk değerlendirmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ile mücadele, müşterini tanı (KYC) ve benzeri yasal ve ticari risklerin tespiti faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli Şirket faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket içi/dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri, iş ortağı ve çalışanlarına/yetkililerine/hissedarlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ile konaklama ve toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla birlikte söz konusu kişisel verilerimin yurt içinde ve icabında dışında bulunan sunucularınızda barındırılması ile ödeme hizmetlerinin temini amaçlarıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik, danışman, tedarikçilerinize, iş ortaklarınız ile kanunen yetkili kamu/özel kurumlara aktarılmasını kabul ediyorum.

“Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt”

Aile üyelerimin, yakınlarımın, çalışanlarımın, Şirket ile aramda kurulmuş/kurulacak sözleşmelerden doğan/doğacak borçlarımın teminatı kapsamında Şirketinize aktarmış olduğum gerçek 3. kişilere ait kişisel verilerin Şirket ile paylaşılmasına ve Şirket’in söz konusu kişisel verileri Amaçlar kapsamında işleyebilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/açık rızanın temin edildiğini beyan ve taahhüt ederim.